Planbesked - Begäran

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande och fastighet
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Information
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs ska kommunen i ett planbesked
redovisa sin avsikt ifrågan om att inleda en sådan planläggning.

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked nom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

5§ av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen
enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.

 

Har du frågor

Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via planochbygg@lysekil.se eller ringa oss på 0523-61 30 00.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned