Nedtagning av träd - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
 • 1. Skäl till nedtagning
 • 2. Sökande
 • 3. Förhandsgranska
 • 4. Skicka in

 

 

Information
Vill du ansöka om trädfällning på kommunens mark? Då är det viktigt att du först läser denna information. Om inte nedanstående kriterier är uppfyllda, ska du heller inte ansöka om trädfällning.

 

Träd på kommunens mark fälls eller beskärs normalt av följande anledningar

 • Riskträd
 • Träd eller sly som växer ut över gångvägar, cykelbanor eller fastighetsgränser
 • Vid gallring för att gynna vissa arter

Träd på kommunens mark fälls eller beskärs normalt inte av dessa anledningar

 • Träden skuggar fastighet, skymmer solen eller utsikten
 • Missnöje med nedfallande kottar, löv, barr, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
 • Träden stör parabolantenner
 • Träd som bedöms värdefulla, som karaktärs- eller parkträd eller som är viktiga för naturupplevelsen
 • Träd som är viktiga för den biologiska mångfalden

 

 

Akutfall

Om du misstänker att det finns akut risk för att trädet kan falla och att någon eller något då kan komma till skada – ring direkt till Lysekils kontaktcenter på telefon 0523 - 61 30 00.

 

Grannar

Ansökan ska vara godkänd av berörda grannar för att vara giltig. Med berörd granne avses person som från sin fastighet har trädet/träden inom synhåll eller som i övrigt särskilt berörs av ett eventuellt beslut.

Handläggningstid

Handläggning av ärenden sker löpande. Handläggaren kommer att kontakta dig när turen kommit till ditt ärende.


Villkor för tillstånd

1 § Eventuellt tillstånd kommer att gälla under tre månader från den dag Avdelningen för Mark och Gata undertecknat tillståndet. Tillståndet upphör att gälla om fällning av träd ej är vidtagen under den tid som tillståndet gäller.

2 § Sökanden åtar sig att informera grannarna om när åtgärden påbörjas.

3 § Åtgärden skall utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och allmänhet.

4 § Sökanden förbinder sig att uppdra trädfällningen åt ett företag eller en person med motorsågskörkort och ansvarsförsäkring. Åtgärden utförs på sökandes bekostnad om inget annat är överenskommet.

5 § Åtgärden utförs på sökanden ansvar och risk. Sökanden svarar för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man. Kommunen skall hållas skadeslös.

6 § Om inget annat är överenskommet är sökanden ansvarig för  att lämna trädstammen på plats i form av liggande stockar. Grenarna ska ligga i en hög på ett ordnat och snyggt sätt. Lysekils kommun jobbar aktivt med att förstärka den biologiska mångfalden och den döda veden utgör både mat och husrum för ett stort antal djur och växter. Om sökanden har möjlighet är det bäst att lämna en högstubbe kvar, det vill säga kanske 1,5/2 meter av stammen kvar. Högstubbar är även de mycket bra för biologisk mångfald eftersom det bland annat bildas boendemiljöer för fridlysta djur i dem.

 

 

 

 

Har du frågor
Kontakta Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller telefon 0523-61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned