Längre utlandsvistelse - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Signera
 • 4. Skicka in

 

 

Information
Enligt skollagen 7 kap. 2 § 2 st (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Enligt utbildningskontorets praxis anses varaktig utlandsvistelse vara minst sex månader.

 

Förutsättningar

För att kunna behandla din anmälan om längre utlandsvistelse behöver denna styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis:

 • Hyres- eller bostadskontrakt
 • Resehandlingar
 • Anställningskontrakt i utlandet
 • Intyg på skolplacering i utlandet

 

 • Du behöver även ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
 • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.
 • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID

 

För kännedom

I fall där Lysekils kommun bedömer att barnet vistas varaktigt utomlands och därmed inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.

 

Information om barnets utlandsvistelse kommer att skickas Skatteverket och Försäkringskassan för kännedom.

 

Har du frågor?
Kontakta Lysekil kommuns kontaktcenter via mail kommun@lysekil.se eller på telefon 0523-61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned