Fullgörande av skolplikt på annat sätt - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Signera
 • 4. Skicka in

 

 

Information:

Skolgång från förskoleklass till årskurs 9 är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den kommun barnet bor i fatta beslut om att barnet får fullgöra skolplikten på annat sätt.

 

Förutsättningar:

Enligt skollagen 24 kap. 23 § (2010:800) framgår att ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och det finns synnerliga skäl. Lysekils kommun vill framhålla att man med synnerliga skäl avser att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet dvs. rena undantagsfall.

 

 • Du behöver bankID för att signera e-tjänsten.
 • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.

 

 

Att bifoga till din ansökan:

För att kunna pröva om den alternativa utbildningen kan antas vara ett fullgott alternativ behövs följande underlag:

 • beskrivning av omfattningen av undervisningen i respektive ämne redovisat i minuter per vecka. Om möjligt ska detta styrkas med veckoöverskådligt schema.
 • Beskrivning av lärarnas kompetens och behörighet
 • Beskrivning om hur den alternativa skolgången ska främja elevens sociala träning.

För att  kunna pröva om behovet insyn i den alternativa skolgången kan tillgodoses behövs följande underlag: 

 • Ett kortare yttrande från ledningen/representant för den som ansvarar för den alternativa utbildningen där det tydligt framgår hur behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses utifrån information om närvaro, kunskapsinhämtning etc.

För att kunna pröva om det kan antas föreligga synnerliga skäl för att kriteriet ska vara uppfyllt behövs följande underlag: 

 • En detaljerad beskrivning om orsaken till att utbildning behöver förläggas på annan plats än elevens ordinarie skolenhet.
  Om möjligt ska detta styrkas med intyg eller andra dokument.

 

För kännedom:

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år (upp till sex månader utomlands).
Under tiden kommer Lysekils kommun kontinuerligt att följa upp barnets alternativa skolgång. Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns.

 

 

Har du frågor? 

Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via kommun@lysekil.se eller ringa på telefonnummer 0523-613 000, om du vill få en blankett hemskickad eller har andra frågor om skolplikt.

 

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned