Ansökan om förhandsbesked

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Information

Antingen äger man redan en tomt eller mark man vill stycka av för att bygga på eller också har man hittat en obebyggd tomt eller en bit mark man vill köpa.
Utanför detaljplanelagt område är det inte fastlagt vilka rättigheter som finns att bygga, och heller inte vilka skyldigheter att exempelvis anpassa byggnationen till omgivningen som ska gälla.
Detta prövas från fall till fall och därför måste man vid nybyggnation av bostadshus utanför detaljplanelagt område söka förhandsbesked innan man söker bygglov.

 

Debitering av avgifter sker i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

Handläggningen påbörjas först när handlingarna är kompletta.

Läs mer om förhandsbesked på vår hemsida lysekil.se

 

Förutsättningar

Handlingar som ska bifogas till ansökan:

  • Situationsplan där den tänkta avstyckningen är inritad, liksom byggnadens tänkta placering, väganslutningar, infart. Kartan ska vara i skala 1:500 eller 1:1000
  • Andra handlingar eller förklaringar som kan anses påverka prövningen
  • Du behöver även ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID


Har du frågor?

Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost planochbygg@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned