Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Innan du börjar
 • 2. Sökande
 • 3. Ansökan avser
 • 4. Byggnadsinformation
 • 5. Övrigt
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

 

 

Information

När du vill bygga en nytt enbostadshus, göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad, bygga garage/carport, fasadändring, ändrad användning mm behöver du ansöka om bygglov.

 

Debitering av avgifter sker i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

Handläggningen påbörjas först när handlingarna är kompletta. Om ärendet inte är komplett skickas ett föreläggande om komplettering.

 

Mer information om om bygglovsprocessen samt exempelritningar hittar du på kommunens hemsida

 

Förutsättningar

Handlingar som ska bifogas till ansökan:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500
 • Sektionsplan 1:100
 • Marksektionsritning 1:100
 • Nybyggnadskarta vid nybyggnation 1:500 (beställs via planochbygg@lysekil.se)
 • Förslag till kontrollplan (om det är enklare åtgärd som inte kräver kontrollansvarig)
 • Foto på befintlig byggnad
 • Kontrollansvarig

 • Du behöver även ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
 • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.
 • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID

 

Det är viktigt att ritningarna utförs på ett fackmannamässigt sätt. Ritningarna ska vara tydligt ritade på helvitt papper och med god kontrast (inte rutat eller mm-papper).

 

Har du frågor

Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via planochbygg@lysekil.se eller ringa oss på 0523-61 30 00.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned